Categorie: Jaap

Een spartelende kever (1)

Dat beeld is me altijd bijgebleven toen ik voor het eerst Kafka probeerde te lezen.  George Samsa ervaart zijn omgeving als mens maar langzaam maar zeker sluipt bij hem het wezen van een dier naar binnen. Ik voelde me zelf een spartelende kever.

Die vervreemding voelde ik opnieuw toen ik een mail kreeg van vandeBron, mijn energieleverancier in Amsterdam. Daarin werd betreurd dat ik mijn contract over energielevering had opgezegd.

Huh, ik heb toch nooit opgezegd!

Meteen teruggemaild dat er een vergissing in het spel moest zijn.Maar dat was niet mogelijk omdat het bericht van een no-reply-adres was verstuurd. Dat had ik helaas niet gelezen want dan moest je helemaal tot het einde doorscrollen. Inloggen dus. Na bestudering van alle gegevens kwam ik tot de ontdekking dat het energielevering betrof aan het adres 79H, terwijl ik op 79 AH woon. De buurman dus. Dus contact opnemen met hem. Maar die bleek op vakantie.

Dan vandeBron op de hoogte te stellen van die vergissing.

Doodse stilte na een braaf antwoord dat ze blij waren dat ik ze bericht.

Opnieuw een melding gemaakt van de vergissing, nu op geïrriteerde toon.

Ik woon op 79AH: voor doven en slechthorenden (ben ik zelf ook)negenenzeventig AAAAAAHHHHHHHH en niet op HHHHHHHH, schreef ik met koeienletters.

Vandebron liet zich ook niet onbetuigd. Ik kreeg een afrekening over drie maanden—de eindafrekening in mei leverde me nog een teruggave van 400 euro op—van 9070,93 cent. Bijna 10.000 euro dus. Dat zou betekend hebben dat ik vanaf mei tot de dag vandaag permanent onder de douche zou hebben gestaan.

Opbellen en in godsnaam in de wacht. Een vriendelijk meisje aan de telefoon.Ja dat was toch wel vreemd dat iemand al zeven jaar klant is, altijd heeft betaald, meestal nog terugkrijgt bij zijn jaarrekening.

Dat vond ik eigenlijk verdomme ook. 

Ze zou er persoonlijk voor zorgen dat die betaling geen doorgang kon vinden en dat daarover verantwoording zou worden afgelegd.

Wat is menselijk contact toch aangenaam ging door me heen toen ik de inmiddels warm geworden telefoon van mijn oor afhaalde.

Wie schetst mijn verbazing toen enkele dagen later mijn hele rekening gesloopt was.Gelukkig bestaat de mogelijkheid om dat geld meteen terug te laten storten (storneren). Wel op poten een mail gestuurd om een verklaring te eisen voor dit ongehoorde gedrag.Dit keer kwam er een ondersteunende reactie van vandeBron. Zij wezen me op de mogelijkheid van schuldbemiddeling bij de gemeente.

Nu was de maat helemaal vol. 

Ik kreeg van een consumentenorganisatie een tip voor een contract tegen goede voorwaarden en besloot met onmiddellijke ingang over te stappen.

Mijn buurman was inmiddels terug van vakantie.Hij had tijdens lummelen in de zon  79H opgezegd in de veronderstelling dat het zijn eigen adres was maar had in feite mij afgevoerd. Maar omdat ik had opgezegd was hij weer zijn nieuwe contract kwijt en ontdekte dat hij alleen een nieuw contract kon afsluiten op79, dat van zijn andere buurman dus, onder minder goede voorwaarden.

De paarse krokodil was nu naar de buurman gekropen

Wordt vervolgd

Niet biologische eigenschappen maar leeftijd is het belangrijkste

Door identiteitspolitiek en feministische bewegingen is er de laatste tijd veel veranderd in de klassieke man/vrouw verhouding. Andersoortige identiteiten hebben zich een plaats verworven tussen de klassieke man en vrouwenrol, aangeduid met LBGTQIA+, letters uit het alfabet die staan voor Lesbian, Gay, Bisexual, Trans,Queer, Intersex, Asex en + voor andere vormen van fysiek en geestelijk zijn. 

Het zijn er veel en het is bijna niet voor te stellen hoe je je die verschillen precies moet interpreteren. 

Maar ondanks deze erkenning is de klassieke man/ vrouw verhouding en bijbehorende rolverdeling is nog steeds het meest voorkomend; binaire mensen met klassieke rollopvattingen. Deze vormt het belangrijkste ordeningprincipe voor onze samenleving met de nadruk op gezin en vaak een speciale rol voor de vrouw. 

De Afrikaanse sociologe Oyeronke Oyewumi, docerend aan Stony Brook New York University geeft echter een geheel andere kijk op deze westerse ideologie in haar boek “The invention of woman”. Zij schrijft dat voordat Nigeria -en haar stam de Yoruba’s- gekoloniseerd werd door de Engelsen het Westerse idee wat de vrouwenrol moet zijn helemaal niet in haar land bestond. Niet de biologische kenmerken speelden de belangrijkste rol bij de Yoruba’s maar senioriteit, ofwel de leeftijd van de persoon. Een simpel voorbeeld: het huis wordt schoongemaakt door de jongste ongeacht of die een jongen of een meisje is. (Denk hierbij ook aan de uitspraak van Simone de Beauvoir:’Men wordt niet als vrouw geboren maar als vrouw gemaakt.”) 

Leeftijd en ervaring is de belangrijkste factor. Pas na de kolonisatie door de Engelsen is dat veranderd aangezien de Engelsen alles wat ze zelf beleefden en dachten als gouden standaard zagen voor verdere ontwikkeling, dus ook hun idee over de rolverdeling tussen man en vrouw in het gekoloniseerde land. 

De Engelsen waren dan ook stomverbaasd dat er bij de Igbo’s—een andere ethische groep in Nigeria- een opstand uitbrak van vrouwen in het begin van de vorige eeuw omdat zij  gewend waren zelf de dienst uit te maken en handlangers van de Engelsen van hun eigen stam een kopje kleiner maakten, bruggen en wegen en gebouwen vernielden omdat ze gewend waren voor zichzelf op te komen toen de kolonisator dat in de weg stond. 

Een herinnering aan die zelfstandigheid ondervond ikzelf tijdens besprekingen over een nationaal programma voor leprabestrijding in dat land, voorgezeten voor een vrouwelijke directeur van het ministerie die niet schroomde om medisch specialisten hun mond te snoeren als ze te dominant werden. Ze moesten ook nog rechtop gaan staan om een uitbrander in ontvangst te nemen waarna ze weer plaats mochten nemen. 

Deze Afrikaanse vrouwen gingen kennelijk niet gebukt onder het bevoogdende werk van de godsdienstige scheppingsverhalen en hun exegeten die de vrouw als horig aan de man willen blijven zien. 

Ps. Uw blogger neemt ook een aantal weken vakantie. 

Politionele acties

Nog even over woke.

Ik las dat the Office of BGLTQ student life at Harvard University een bericht heeft uitgevaardigd dat iemands genderidentiteit en de manier hoe hij die gender uitdrukt onderhevig is aan dagelijkse schommelingen. Dit zou inhouden dat iemand op maandag zich een man voelt, dinsdag een vrouw, op woensdag non-binair etc. Men volgt werkgroepen en colleges met een wisselende identiteit bij wijze van spreken. Uit deze proclamatie maak ik op dat er erg veel veranderd is sinds de tijd dat ik aan een Amerikaanse universiteit werkzaam was. Daar was zeker sprake van diverse identiteiten maar die werden alleen getoond in speciale clubs in Lansing, Michigan die ik met vrienden en vriendinnen uit pure nieuwsgierigheid wel eens bezocht. Medewerkers van de universiteit overdag ik in pak die les gaven maar op weekenden waren het dragqueens of anderszins. Toen werden ze gedoogd, momenteel kunnen zij eendrachtig een geweldige invloed uitoefenen door mensen te cancelen die het niet met hen eens zijn of er andere ideeën op nahouden. 

                      De vraag is of dat terecht is?

Onze misschien toekomstige minister president Dylan Yesilgöz heeft bezwaren tegen cancelen. Zij ziet het zelfs als een gevaar voor de rechtstaat. De rechtstaat zou moeten doen wat ze moet doen om deze gecancelden te beschermen. Zij moet strijden tegen mensen die menen uit te kunnen maken welke informatie juist is of onjuist. Er bestaat niet zoiets als het recht om niet gekrenkt te worden. Wat overigens niet wil zeggen dat je geen rekening kunt houden met de mogelijkheid dat je mensen kunt kwetsen.

                      In de jaren 80/90 van de vorige eeuw schreef ik columns over de USA waar ik de term neger gewoon gebruikte. Dat woord zou ik in de huidige tijd niet meer kunnen plaatsen omdat die term kwetsend is geworden. Ik gebruik die term dan ook niet meer.Het zelfde geldt voor slaven die momenteel tot slaaf gemaakte worden genoemd. En zo zijn er nog meer woorden die geleidelijk aan het veld hebben moeten ruimen.Hier heeft de taal politie haar werk goed gedaan.Autochtoon en allochtoon zit als tegenstelling ook in moeilijkheden omdat het woord allochtoon aan iemand gaat kleven als een vorm van stigma dat zijn familie misschien niet op Nederlandse bodem is geboren en opgegroeid.Hoog en laag opgeleid moet het ook steeds meer ontgelden omdat het terecht de vraag is of iemand met een HBO of universitaire opleiding nu echt wel zo veel hoger is opgeleid dan een vakman?Taal werkt door in het gedrag van mensen.En zo neemt de klassieke man-vrouw tegenstelling ook steeds meer af omdat er steeds meer identiteiten erkenning krijgen wat blijkt uit het feit dat ze een eigen Office (en veel letters in het alfabet)hebben aan een van de belangrijkste universiteiten in de wereld. De eeuwenlang ingesleten norm dat seks iets is(moet zijn) tussen man en vrouw is al lang niet meer houdbaar in onze huidige cultuur hoewel er nog landen zijn waarop afwijking hiervan de doodstraf staat zoals onlangs nog in Uganda wettelijk is vastgelegd onder leiding van Museveni.

Het zijn maar een paar voorbeelden, maar de lijst met woorden en tegenstellingen zullen alleen maar toenemen omdat het accent niet langer op een tegenstelling mag berusten maar vermenging moet honoreren.

Maar als schilderijen, in een voorbeeld van Jolanda Withuis, die jaren geleden zijn geschilderd met de titel Negerin niet meer mogen worden tentoongesteld, zelfs niet met een toelichting dat de titel in een andere tijd heel gewoon was zoals bij bij de kunstenares Jeanne Bieruma Oosting , of bezwaar wordt gemaakt dat transvrouwen met mannelijke geslachtskenmerken niet bij vrouwen mogen worden opgesloten, de criticaster van de universiteit moet verdwijnen, zijn deze acties dan niet een vorm van onacceptabele dwingelandij?

                      Want waar blijft dan de redelijke discussie?

Geen tijd te verliezen

In mijn laatste bundel “Sluitsteen”die in de maand mei bij uitgeverij “De vergulde Snuitbeer” verscheen staat een hoofdstuk met de titel Resoneren met je omgeving.  Wanneer resoneer je met je omgeving en wanneer is dit niet het geval? In het verhaal steggelt een echtpaar of ze nu haast moeten maken om ergens op tijd  te komen of dat ze onderweg meer oog moeten hebben voor wat er op hun pad komt. Met het idee van resoneren is er misschien een brug te slaan in hun onenigheid.           

Het werkwoord resoneren was niet zomaar gekozen.Het is een term die is ontleend aan de socioloog Harmut Rose en hij bedoelt daarmee dat de relatie waarin het subject en de wereld antwoordend tegenover elkaar staan. De wereld kan van alles inhouden, de ons omringende natuur, een stad, een culturele manifestatie etc. En misschien moeten we het antwoorden van de omgeving niet al te letterlijk nemen en dit als een breed scala aan reacties zien zoals een knik, een wenk, een mooie gedachte, een ontroering etc., gebeurtenissen die een emotie op kunnen roepen.

Laten we eens proberen deze ietwat abstracte formulering een beetje te ontcijferen ofwel de vraag stellen wat het individu moet doen om antwoord te krijgen.

Het gaat dus in essentie om de vraag hoe je met tijd omgaat en hoe je tijd beleeft.Iemand die geen tijd te verliezen heeft ervaart veel van de omgeving vaak als een hindernis. Een irritant rood stoplicht, een snelheidsbeperking, een verliefd echtpaartje op de stoep waar je niet langs komt.We moeten toch voort!

Rose constateert dat de wereld steeds sneller gaat. Er zijn bijvoorbeeld onderzoekingen die aantonen dat de mens sneller dan vroeger over straat loopt en dit werkt niet altijd bevrijdend. Slenteren doet alleen nog de dakloze-irritant als die in de weg loopt of zit- maar anderen hebben geen tijd te verliezen want ja, op tijd zijn voor sluitingstijd, de trein halen, kortom tal van redenen om er stevig de pas in te zetten. Ik merk het ook aan discussieprogramma’s op de tv die steeds moeilijker te volgen zijn omdat  pratende hoofden hun praatsnelheid vaak versnellen, met soms ook nog een verhoogde stem om misschien het rammelende geraamte van hun argumentaties een beetje te verbergen achter een brei van woorden. Waar heb ik eigenlijk naar zitten luisteren vraag ik me dan wel eens af? 

Om de betekenis van tijd voor het voetlicht te brengen maakten de oude Grieken al een onderscheid tussen twee mythologische figuren namelijk Chronos en Kairos.De eerste is ons erg bekend, dat is de lineaire tijd ofwel de kloktijd. Kairos staat voor innerlijke tijdsbeleving door rust, concentratie, meditatie.Om heldere gedachten te krijgen moeten we kunnen dagdromen, moeten we in staat zijn om Chronos te vergeten, proberen als het ware jezelf te ontdekken wat voor jou betekenisvol is, wat jouw innerlijke waarden zijn; misschien krijg je wel leuke invallen.Hieraan bewust aandacht en tijd aan besteden is nodig om niet verstrikt te geraken in het raderwerk van chronos, die gebiedt haar wijzers in de gaten te houden, je te haasten. Ik probeer elke dag me hier een beetje op te bezinnen. Nu het weer zo mooi is en lekker warm zet ik een stoel aan het water van de gracht en neem niets mee, geen krant of telefoon. Kijk dan naar de waterhoentjes die op een portie stadsvuil een gezin groot brengen, tuur naar bootjes die voorbij komen en zie dan dat chronos soms ook de watersporter in zijn greep heeft. Sommigen varen veel te hard, botsen bijna op andere bootjes omdat zij voortdurend op hun telefoon zitten te turen. En oordelend over het aantal lege flesjes willen ze de omgeving ook niet erg waarnemen maar zich in een roes afsluiten.

De inmiddels overleden wielrenner Jacques Anquetil had als bijnaam “Monsieur Chrono”. Hij was kampioen in de snelheid om van A naar B te fietsen, diep over zijn stuur gebogen, zijn voeten in de klemmen.  Maar we hebben ook de  wielrijder  die rustig door de natuur fietst en af en toe afstapt om naar een veld met bloemen te kijken,boslucht opsnuift, naar de geluiden van vogels luistert. Ook de fietswereld is steeds sneller geworden. De fietspaden door de duinen en bossen zijn racebanen geworden, het zijn allemaal Anquetils. De uitrusting, het turen op de meters en wijzers. Ze racen de eenvoudige weggebruikers van de weg.  

Resoneren met je omgeving is er niet uit op om een prestatie te leveren voor anderen of voor jezelf, maar heeft als doel een innerlijke beleving, proberen een essentie te ontdekken en daarbij helpt de aandacht voor de omgeving die dan iets bij je los kan maken.Onderweg zijn en je misschien afvragen wat de omgeving met je doet. Het is de verbinding tussen Cronos en Kairos.

Resoneren met je omgeving is vaker nodig als we we niet met onze vingers in het uurwerk bekneld willen raken.We hoeven ons toch niet altijd te laten meeslepen in de versnellingsmachine die de laatkapitalistische samenleving is geworden.Lekker meer tijd nemen om te ontdekken wie we nu zelf eigenlijk zijn. 

Soms moet het middelvingertje omhoog.

Uitgever De Vergulde Snuitbeer presenteert: Sluitsteen

De verrassingen ontsluierd:
Een stevig welkom door de groep Bloco Barril, een Afro-Braziliaanse percussiegroep uit Haarlem onder leiding van Pepijn Zwaanswijk.

Frénk van der Linden presenteert en bevraagt de sprekers.

Zoon Tjebbo en kleinzoon Tibbe Gerritsma zullen de presentatie op geheel eigen wijze afsluiten.

Sluitsteen van Jaap Gerritsma

Niet alleen de laatste jaren, maar zeker het laatste jaar is Jaap Gerritsma bezig geweest om zijn verhalenbundel te complementeren. Oude vrienden inspireerden tot soms bizarre situaties, oude romances konden de boel flink in de war schoppen. En om van die ene koe nog maar te zwijgen.

Bijna is het zover. Eind april 2023 rolt Sluitsteen van de persen. De eerste van een reeks kleine leuke boekjes. Via Instagram, Facebook of de website link daar krijg je al wat meer informatie.

Sluitsteen – Jaap Gerritsma, uitgever: De Vergulde Snuitbeer

© 2024 Jaap Gerritsma

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑